fbpx

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Jelen szerződés az „ABA WOOD” Faipari Kft.  (Székhely: 8291 Nagyvázsony, Vásártér utca 18., Cg: 01-10-041043, Adószám: 25139213-2-19., Ügyvezető: Kötél András), a továbbiakban ABAWOOD, kizárólagos tulajdonában álló www.abawood.hu weboldal (továbbiakban weboldal) használatához kapcsolatos Általános Felhasználási Feltételeket tartalmazza.

Az ABAWOOD által üzemeltetett weboldal online árajánlat kérés funkciójának igénybevételével a Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételeket maradéktalanul elfogadottnak tekinti.

Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelemmel olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket! Amennyiben ennek bizonyos részével, részeivel nem ért egyet, ne kérjen árajánlatot a Weboldalon! Aki nem fogadja el a jelen ÁSZF-ben leírtakat nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a weboldal által igénybe vehető szolgáltatásokra, kedvezményekre.

Az ABAWOOD jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF hatályba lépése az a nap, amikor a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon.

Az ABAWOOD működése:

A www.abawood.hu weboldalon az ABAWOOD által forgalmazott Termékeket tekintheti meg a Weboldalt böngésző Felhasználó. A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van az általa kiválasztott termékekről ajánlatot kérnie a Termék aloldalán feltüntetett ajánlatkérő platformon, vagy a Weboldal egyéb menüjében található ajánlatkérést elősegítő felületeken.

A Felhasználó által elküldött online ajánlatkérésekre az ABAWOOD igyekszik a lehető leghamarabb reagálni, melyet megtehet írásban vagy szóban a Felhasználó megadott elérhetőségek valamelyikén.

Az ABAWOOD fenntartja a jogot arra, hogy a www.abawood.hu weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa, illetve megszüntesse.

FOGALMAK

Felhasználó:

Minden, jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasó, és elfogadó nagykorú természetes személy, vagy bármely jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet. A weboldal szolgáltatásait kiskorúak, cselekvőképtelenek nem vehetik igénybe. A Felhasználók a weboldalt kizárólag csak magán célból vehetik igénybe, azt üzleti céllal nem közvetíthetik tovább.

Megrendelő:

Minden olyan Felhasználó, aki elfogadja a részére elkészített árajánlatot, valamint jelen ÁSZF-et és szerződést köt az ABAWOOD Kft-vel.

Ajánlatkérés a Weboldalon:

Azon önkéntes adatszolgáltatási folyamat, melyet megelőzően a Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és az árajánlat kérő űrlapon valós adatait megadja az ABAWOOD részére. Az online árajánlat kérési folyamat eredményeként a Felhasználó részére egyedi árajánlat kerül megküldésre. A Weboldalon történő árajánlatkérés nem minősül megrendelésnek.

Árajánlatkérő űrlap tartalma:

Felhasználó kötelezi magát arra, hogy árajánlat kérő űrlapon valós adatokat ad meg. Valótlan és pontatlan adatok megadásából eredő károkért az ABAWOOD nem vállal felelősséget.

Online árajánlat kérés során a Felhasználó megadja:

        – teljes nevét

        – e-mail címét,

        – telefonszámát,

        – a későbbi megrendelés helyét (irányítószám)

        – bontott anyag elszállítási igényét

        – beépítési igényét

        – egyedi üzenetét, amely az árajánlat pontosságát segíti elő

Az árajánlat kérés során megadott személyes adatokat az ABAWOOD kizárólag az ABAWOOD Kft. ügyfeleinek szóló adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint saját céljaira használja fel és kötelezettséget vállal arra, hogy a GDPR (Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) és az Infotv. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény), valamint valamennyi egyéb vonatkozó jogszabály törvény rendelkezései szerint, valamint az Adatvédelmi Szabályzat alapján jár el.

Az árajánlatkéréshez szükséges adatok körét az ABAWOOD bármikor egyoldalúan megváltoztathatja.

Termék:

A Termékhez feltöltött fényképek illusztrációk, ezért az eltérésekből eredő károkért az ABAWOOD nem vállal felelősséget.

Megrendelés:

Szerződéskötésnek minősül, ha Megrendelő aláírja a szerződést, illetve, ha az előleg megfizetésre kerül készpénzben, vagy az ABAWOOD Kft. bankszámlájára történő átutalással. Szerződéskötés esetén Megrendelő köteles elfogadni a szerződési feltételeket és az ABAWOOD Kft. által működtetett www.abawood.hu honlapon található ÁSZF-et is, aláírás nélküli szerződéskötés esetén is. A szerződéskötés pillanatában Megrendelő által a szerződésben feltüntetett termékek megrendelése az ABAWOOD Kft. -től megtörténik.

Gyártási idő:

A Termékek gyártási ideje Termékenként és a megrendelt mennyiség függvényében változhat. A Weboldalon feltüntetett gyártási idő tájékoztató jellegű, a pontos gyártási határidő Megrendelés esetén a szerződésben kerül rögzítésre.

Szállítás:

Igény esetén, egyedi díjazás ellenében szállítás is megrendelhető, melynek díja a kiszállítás helyszínétől és kiszállított Termékek mennyiségétől függ.

Beépítés:

A beépítés egyeztetése telefonon vagy e-mailen történik a megrendelt termékek elkészülését követően. A beépítés előre megbeszélt időpontban történik, amely időpontban Megrendelőnek, vagy írásban a munka átvételére is meghatalmazott képviselőjének jelen kell lennie a beszerelés megkezdésekor és befejezésekor is. Megrendelőnek kötelessége biztosítani a beszereléshez szükséges munkaterületet. Amennyiben a munkaterület nem biztosított és emiatt a beszerelés meghiúsul, úgy meghiúsult rendelkezésre állási díj kerül felszámításra. Megrendelő a meghiúsult rendelkezésre állási díjat az újabb kiszállás előtt köteles az ABAWOOD Kft. részére megfizetni.

Garancia:

Az ABAWOOD Kft által leszállított nyílászárókra 5 év gyártói szavatosság, ezen belül 1 év jótállás érvényes. A szavatosság teljesítésének feltétele szakember által elvégzett, szakszerű beépítés, szállítási és tárolási előírások betartása. A szavatosság nem terjed ki karbantartási jellegű javításokra vagy azok elmaradásából bekövetkező meghibásodásokra (vasalat beállítás, zsírozás, olajozás, tömítések ápolása) A Megrendelő által közvetlenül megbízott más személlyel vagy céggel végeztetett nyílászáró beszerelésre az ABAWOOD nem vállal működési garanciát. Ez esetben a beépítésből eredő esetleges működési probléma megoldása külön szervizköltség, amely Megrendelőt terheli. Az ABAWOOD Kft. által elvégzett felmérés eredményeiért, a Megrendelő által közvetlenül megbízott más személlyel vagy céggel végeztetett nyílászáró beszerelés esetén az ABAWOOD Kft. nem vállal semmilyen felelősséget. Reklamációt kizárólag írásban áll módunkban elfogadni, amely tartalmazza a megrendelés dátumát, a megrendelés számát, illetve a kivitelezés helyszínét és a Megrendelő adatait, elérhetőségét.

Elállás:

Amennyiben Megrendelő a megrendeléstől számított 1 napon belül egyoldalúan eláll a szerződéstől, és fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, az ABAWOOD Kft. a szerződés bruttó értékének 10%-át meghiúsulási kötbérként jogosult megtartani, illetve követelni. Az 1 napot meghaladóan az elállás jogát Megrendelő nem gyakorolhatja a 45/2014. (II.26.) Kormány Rendelet alapján:

  1. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A www.abawood.hu weboldal elérhetősége:

A weboldal elérhetősége az ABAWOOD szándéka szerint folyamatos. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szükséges karbantartások és frissítések idején a szolgáltatás időnként lelassulhat, szünetelhet és megszakadhat. Az ABAWOOD mindent elkövet, hogy ezen időszakokat a lehető legrövidebb időtartamra szorítsa. A javítást, karbantartást és frissítést lehetőleg olyan időpontban végezze, hogy a zavar és az esetleges szünet várhatóan a legkisebb hátrányt okozza. Abban az esetben, ha technikai hiba miatt üzemzavar lép fel, az ABAWOOD kötelezi magát arra, hogy azt a lehető legrövidebb időn belül javítsa és a weboldal üzemszerű működését minél hamarabb helyreállítsa.

A Felhasználó által észlelt technikai probléma vagy üzemzavar esetén az info@abawood.hu  e-mail címre küldhet értesítést, valamint ezen az e-mail címen teheti fel egyéb technikai jellegű kérdését.

Alkalmazandó jog:

Jelen Megállapodásra a hatályban lévő magyar jogszabályok érvényesek. Amennyiben jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen lenne, úgy az érvénytelen rendelkezés helyére automatikusan a hatályban lévő érvényes jogszabályi rendelkezés lép, míg a többi érvényes rendelkezés változatlanul érvényben marad.

Hatály:

A www.abawood.hu weblap bármilyen felhasználása, jelen szerződés hatálya alá tartozik.